اهمیت انتخاب ها
41 بازدید
تاریخ ارائه : 3/3/2014 9:48:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

درانتخاب هایمان نهایت دقت ومشورت راداشته باشیم{ انتخاب شغل-شهر-رشته-رفیق-همسرو...}چراکه تاثیر تام وکامل در زندگی دنیوی واخروی وشخصیت وهویت مادارند.

درانتخاب هایمان نهایت دقت ومشورت راداشته باشیم{ انتخاب شغل-شهر-رشته-رفیق-همسرو...}چراکه تاثیر تام وکامل در زندگی دنیوی واخروی وشخصیت وهویت مادارند.