توحیدواقعی
44 بازدید
تاریخ ارائه : 3/2/2014 11:03:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

توحید این نیست که خدارایکی بدانی                       توحید این است که باخدایکی باشی