سفره تلاش
45 بازدید
تاریخ ارائه : 9/4/2012 12:18:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

هرکس درنیمه دوم عمرش بر سر سفره تلاش وکوشش نیمه اول عمرش می نشیند -تلاش بیشتر سفره بزرگتر . تلاش کمتر سفره کوچکتر .تلاش بسیط سفره بسیط.تلاش متنوع سفره متنوع .پس اگر در نیمه اول عمر هستیم مواظب عمر بوده وسفره چینی عاقلانه ای داشته باشیم.تارسد دستت به خود شو کارگر .چون فتی از کار خواهی زد به سر