اهمیت مراقبه و راه وصل
12 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

هرکس به جایی رسیده است 
ازاول مراقب بوده است.
....
ره را دو گام گفتندزیرا که فصل ووصل است
پیونددوست گشتی از خویش اگر جدایی
گفتم که مایی ما مارازتوحجاب است
گفتا تومحو ما شو آنگه ببین تومایی